Contractació i Nota Legal2018-07-05T09:27:31+00:00

Termes i condicions

ACCEPTACIÓ

L’empresa Arakatu Experiences SCP és una empresa dedicada al turisme actiu organitzadora d’activitats esportives, d’oci i lleure, turístiques, culturals i formatives. L’empresa disposa d’assegurances de responsabilitat civil i accidents per a participants complint amb els requisits del “Decret 56/2003”, i per últim disposa de personal qualificat complint amb la “Llei 3/2008” de la Generalitat de Catalunya.

DADES FISCALS

Arakatu Experiences SCP;  Domicili: Barri Firal, 3 de La Pobla de Lillet 08696, Barcelona. NIF: J67207118. 

ACCEPTACIÓ

La reserva de qualsevol activitat d’Arakatu Experiences implica l’acceptació dels següents punts:

1.- Les activitats esportives i de turisme actiu oferides, com el senderisme, les vies ferrades, l’espeleologia, la orientació,… es realitzen en mitjans naturals que impliquen un risc i perillositat que no pot ser controlat a la seva totalitat. En el procés de reserva els clients confirmen que coneixen i assumeixen tota la responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fora de l’abast dels guies i de l’empresa. Per a qualsevol dubte relacionat amb els riscos de cada activitat el client té dret a fer tantes preguntes com cregui necessàries i Arakatu la obligació de donar resposta.

2.- Els clients estan informats  que l’activitat es portarà a terme sota la supervisió i direcció d’un guia titulat i que les decisions d’aquest durant el transcurs de l’activitat s’hauran d’acatar. Arakatu Experiences es reserva el dret d’excloure de l’activitat aquelles persones el comportament de les quals comprometi la seguretat del grup; en aquest cas i si el tècnic ho creu necessari, tota activitat podrà ser abortada en qualsevol moment afectant de forma implícita a la resta del grup. En cap cas aquestes persones seran indemnitzades.

3.- Les activitats són subjectes a la meteorologia, al nombre de persones que realitzen l’activitat i a les característiques tècniques d’aquesta. Per aquest motiu, Arakatu es reserva el dret de modificar o, fins i tot, suspendre en part o totalment l’activitat si les circumstàncies ho requereixen. Aquesta modificació es farà sempre a criteri del tècnic que la supervisa i dirigeix.

4.-Els materials proporcionats per Arakatu Experiences SCP són els necessaris per a la realització de l’activitat i compleixen amb les homologacions i amb el correcte estat d’ús, restant sempre dins el seu període de vida útil. Els participants es comprometen a retornar el material al guia en el mateix estat en que se’ls hi ha estat lliurat i a pagar el seu valor en cas de pèrdua o deteriorament per un mal ús.

En cas que els participants vulguin portar el seu material propi, aquest serà revisat pels tècnics que podran decidir si es podrà utilitzar o no durant el transcurs de l’activitat i sempre sota la responsabilitat del client.

5.-En cas de retards dels clients i per causes alienes a l’empresa, en activitats particulars, serà decisió de l’empresa la possibilitat de recuperar el temps perdut i el client s’haurà d’adaptar a la disponibilitat horària dels tècnics.

En cas d’activitats col·lectives, el client s’haurà d’incorporar en el moment que arribi, perdent la possibilitat de recuperar el temps perdut.

En cas que transcorri la durada de l’activitat i el client (tant particulars com col·lectius) no es presenti o ho facin tant tard que l’activitat no es pugui efectuar, aquest, perdrà el dret a la pràctica de l’activitat i no podrà reclamar ser indemnitzat pels imports abonats.

Si el client avisa del retard amb antelació, l’empresa intentarà destinar la totalitat del temps contractat dins les possibilitats i segons els horaris i disponibilitat dels tècnics. En cas contrari el client haurà d’acceptar la pèrdua del temps de retard.

6.- Els canvis en les condicions de les activitats contractades (data, horari, número de participants, etc.) s’hauran de comunicar a Arakatu Experiences amb un mínim de 72 hores d’antelació i serà l’empresa qui determinarà la possibilitat d’aplicar aquests canvis.

7.- Els clients afirmen no tenir problemes físics o mentals previs a l’activitat i haver comunicat que no es pateix cap malaltia que pugui influir negativament en el desenvolupament. Alhora també assenteixen no haver ingerit medicaments que l’incapacitin ni haver consumit drogues, alcohol i cap tipus d’estupefaent. Les dones hauran de comunicar els embarassos de forma prèvia a la reserva.

8.- Ni l’empresa ni els tècnics es fan responsables de la pèrdua o deteriorament del material personal dels clients, així mateix l’empresa tampoc guardarà cap material ni objecte personal dels clients.

9.- Qualsevol menor d’edat que vulgui participar en les nostres activitats haurà de portar signada una autorització pel pare/mare/tutor legal o en contrapartida anar acompanyat per un d’ells en el moment de la realització.

10.- Els clients afirmen conèixer el preu de l’activitat, què inclou i quins són els requisits per a portar-la a terme. Els preus descrits a la pàgina web són tots en EUROS (€) i normalment aplicables per a participant (€/participant) a no ser que s’indiqui el contrari, tots ells inclouen l’IVA.

11.- Les activitats es realitzen per defecte en català, havent-hi la possibilitat de realitzar-les en castellà o anglès sol·licitant-ho a l’empresa de forma prèvia a la contractació de l’activitat i sota disponibilitat de tècnics que parlin l’idioma.

12.- Les fotografies, descripcions i informacions dels productes oferts per qualsevol mitjà són orientatius i en cap cas sotmeten a Arakatu Experiences.

13.- Els clients accepten que les seves dades personals siguin incorporades a la base de dades d’Arakatu Experiences SCP, i d’acord amb l’article 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP), el client té dret a accedir, modificar o cancel·lar les seves dades en tot moment, enviant un correu electrònic a info@arakatu-experiences.com o bé per correu postal a: Barri Firal, 3 La Pobla de Lillet 09869 (Barcelona).

Arakatu Experiences tracta les dades amb confidencialitat, i en cap cas cedirà o vendrà les dades dels seus socis, clients i subscriptors a tercers.

14.- Arakatu Experiences es reserva el dret d’utilitzar les imatges recollides pels guies / monitors, amb fins promocionals i en diferents formats. Els clients poden negar-s’hi amb previ avís a l’empresa. L’empresa es compromet a enviar un vídeo editat d’imatges de les sortides als participants via mail abans d’un mes un cop finalitzada l’activitat,  i si aquests així ho desitgen poden demanar-nos qualsevol de les imatges que apareguin i els hi farem arribar. Les imatges cedides per part d’Arakatu no podran ser utilitzades per a usos comercials ni promocionals.

L’incompliment d’alguna d’aquestes bases pot ser motiu d’impediment de realitzar l’activitat sense dret a reemborsament del preu de l’activitat.

CONDICIONS

RESERVA 

Per a poder formalitzar la reserva de qualsevol activitat és necessari que el client es  posi en contacte amb nosaltres, ja sigui a través del nostre formulari a la web, per correu electrònic a info@arakatu-experiences.com, trucant al telèfon 679 976 872 o per whatsapp al mateix número.

Donem importància al contacte directe amb els nostres clients per poder adaptar les activitats de la forma més adient i poder  aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.

Arakatu Experiences es reserva el dret de no formalitzar una reserva si no s’han fet els pagaments correctament.

PAGAMENTS 

Perquè la reserva sigui efectiva, s’exigeix una paga i senyal del 50% de l’import total de l’activitat. Aquest s’haurà d’abonar com a mínim 5 dies abans de la data escollida per la realitzar l’activitat.

La resta es cobrarà el mateix dia de l’activitat, EN EFECTIU i abans de començar-la. En cap cas el tècnic ha de disposar de canvi, per tant l’import a entregar ha de ser exacte.

En grups de més de 10 persones, és necessari efectuar el pagament del 50% com a mínim abans de 20 dies  abans de la realització de l’activitat.

Arakatu Experiences SCP no reservarà cap activitat sense el pagament previ i podrà cancel·lar-la si no ha rebut el total del 50% de l’import.

CANCEL·LACIONS PER PART DELS CLIENTS

1.- ACTIVITATS PER A PARTICULARS ( -10  persones )

Els clients hauran de notificar l’anul·lació a l’empresa, per la via que s’escaigui, amb un mínim de 5 dies d’anticipació per tal que es pugui fer el retorn de l’import en la seva totalitat.

Per altra banda, si l’anul·lació es comunica en menys de 4 dies se’ls retornarà el 50% de la paga i senyal abonada; i si es realitza en menys de 48 hores l’empresa no retornarà cap import.

En tots els casos descrits que impliquen un retorn de diners, el client haurà d’abonar les despeses de gestió i anul·lació que es produeixin.

Quan l’empresa tingui coneixement de la voluntat d’anul·lació retornarà l’import que pertoqui en el termini màxim d’un mes.

Per tal de comunicar una anulació, els clients hauran d’enviar complimentada i signada còpia del document que s’adjunta a continuació així com una fotocòpia del DNI per les dues cares.

(afegir document en pdf)

2.- ACTIVITATS PER A GRUPS ( + 10 persones )

Els clients hauran de notificar l’anul·lació a l’empresa, per la via que s’escaigui, amb un mínim de 30 dies d’anticipació per tal que es pugui fer el retorn de l’import en la seva totalitat.

En cas d’avisar en un termini entre 15 i 30 dies abans de l’activitat, només es retornarà el 50% de l’import i si s’avisa en menys de 15 dies l’empresa no efectuarà cap devolució.

Igual que en el cas de particulars, el client haurà d’abonar les despeses de gestió i l’empresa es reservarà el dret d’efectuar el retorn en un màxim de 30 dies des del coneixement de la cancel·lació.

Per tal de comunicar una anulació, els clients hauran d’enviar complimentada i signada còpia del document que s’adjunta a continuació així com una fotocòpia del DNI per les dues cares.

(afegir document en pdf)

CANCEL·LACIONS PER PART DE L’EMPRESA

Arakatu Experiences SCP es reserva el dret de cancel·lar l’activitat abans i durant la realització d’aquesta.

Només s’efectuaran cancel·lacions en casos de força major, per exemple quan la meteorologia interfereixi en el desenvolupament segur de l’activitat.

A elecció del client s’oferirà:

  • Realització d’una activitat similar que es pugui portar a terme en el mateix moment de forma segura
  • Ajornament de l’activitat per un altre dia
  • Val, no nominatiu, per a la realització de l’activitat de forma gratuïta
  • Retorn del 60% de l’import.

AVÍS LEGAL

1. INFORMACIÓ LEGAL

1.1 En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) presentem la següent informació:

Raó Social: Arakatu-Experiences, S.C.P.

Direcció: Barri Firal, 3 08696-La Pobla de Lillet (Barcelona)

C.I.F.:  J67207118

Telèfon: 650258041

Correu electrònic: info@arakatu-experiences.com

2. PROTECCIÓ DE DADES

2.1. Completant el formulari de registre o de contacte, enviant un correu electrònic o trucant per telèfon, les seves dades personals passaran a ser responsabilitat de l’empresa indicada a l’apartat 1. Informació Legal.

2.2. Aquestes dades s’utilitzen per respondre a la seva sol·licitud o consulta al més aviat possible perquè vostè ens els proporciona informada i lliurement amb aquesta finalitat. Per a altres tractaments o finalitats relacionats amb la prestació dels nostres serveis o el desenvolupament de la nostra activitat, vostè pot obtenir més informació a la Política de privadesa o sol·licitar-los en la nostra adreça de contacte.

3. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

3.1. Arakatu-Experiences, S.C.P. proporciona el lloc web corporatiu com a mitjà de donar a conèixer els seus productes i serveis, i permetre el contacte amb els clients. La informació de la pàgina web es presenta de bona fe com certa, però ens reservem el dret a modificar-la sense avís previ amb les finalitats de actualitzar-la, corregir errors i qualssevol altres en interès de l’empresa o dels nostres clients. Per a la contractació dels productes o serveis de l’entitat s’estarà al que disposen les condicions de contractació publicades a la pàgina web.

3.2. L’entitat no es responsabilitza sobre els possibles danys informàtics que sofreixi l’usuari mentre visita la nostra pàgina web entenent que aquells no puguin ser imputables a l’entitat.

3.3. L’entitat tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs gestionats per tercers que es enllacin des de la pàgina web, així mateix aquests enllaços no implicaran l’existència d’algun tipus de relació per part de Arakatu-Experiences, S.C.P. amb aquests tercers.

3. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

4.1. Tots els continguts d’aquesta pàgina web entenent com a tals els textos, dibuixos, gràfics, fotografies, imatges, vídeos, música, codi, el propi disseny d’aquesta i qualsevol altra creació són propietat de Arakatu-Experiences, S.C.P. o dels seus respectius titulars mitjançant la corresponent llicència, autorització o cessió sobre els drets i estan protegits en funció de la legislació sobre la propietat intel·lectual i industrial.

4.2. En cap cas s’entendrà que la posada a disposició del públic de la pàgina web constitueix renúncia, cessió o llicència dels drets que Arakatu-Experiences, S.C.P. té sobre els continguts d’aquesta.

4.3. Queda prohibit qualsevol ús dels continguts de la nostra pàgina web inclosa la modificació, còpia, reproducció, transmissió, etcètera sense la prèvia autorització per escrit de l’entitat.